A Young, Modern, and Professional IT Consulting Company. Et Ungt, Moderne og Professionelt IT Konsulentselskab.

Our competencies Vores kompetencer

In Yacc.io we are capable of handling a wide variety of tasks within the area of software engineering. This includes product development, cloud computing, IT deployment and -infrastructure management, database setup, and software maintenance. I Yacc.io er vi i stand til at håndtere en bred vifte af opgaver inden for software engineering. Dette omfatter produktudvikling, cloud computing, IT implementering og -infrastruktur ledelse, database setup, og software vedligeholdelse.

This is what we do Det laver vi

Mobile Apps

Database & Data warehouse

Integrations

Machine Learning & AI

System Administration

Web Development

CASES & CLIENTS CASES & KUNDER

We work closely with our clients, both offsite and onsite, and our focus is making the solid and long term solutions. We help our clients select the most appropriate technologies resulting in a robust and secure product. Vi arbejder tæt med vores kunder, både offsite og onsite, og vores fokus er altid at lave solide og langtidsholdbare løsninger. Vi hjælper vores kunder med at vælge de mest hensigtsmæssige teknologier, hvilket resulterer i et robust og sikkert produkt.

Rovsing Applications

Rovsing Applications builds software for digital signing of documents. The solution consists among other things of both user facing systems as well as a number of integrations to external services. Additionally customers can integrate with the solution themselves, a process with which the customer often requires assistance. As the number of customers using the solution increased, more employees were needed.

Yacc.io has functioned as additional manpower in periods where such was needed such as for the development of a number of external integration, the extension of the core solution with new products supporting the strategy of the company, as well as for development in the context of customer specific requirements.

"We in Rovsing App. have used Yacc.io's competent consults in a long list of different projects. They are always proffessional and understands precisely where they are needed the most when the pressure is at its highest. I expect to collaborate much with them in the future."
- Christian Jönsson. Rovsing Applications

Rovsing Applications bygger software til digital underskrift af dokumenter. Løsningen består blandt andet af brugerrettede systemer samt en række forskellige integrationer til eksterne services. I forlængelse af dette kan kunder selv integrere med løsningen, en process som kunderne ofte ønsker assistance til. I takt med, at flere kunder benyttede sig af løsning, blev der behov for yderligere medarbejdere.

Yacc.io har fungeret som ekstra arbejdskraft i de perioder, hvor behovet har været til stede, herunder til udvikling af en række eksterne integrationer, til udvidelse af kerneløsningen med nye produkter, som understøtter virksomhedens stategi, samt til udvikling i forbindelse med kundespecifikke ønsker.

"Vi har i Rovsing App. benyttet yacc.io's kompetente konsulenter på et hav af forskellige projekter. De er altid professionelle og forstår præcis, hvor de skal sætte ind når presset er størst. Jeg forventer et langt samarbejde med dem i fremtiden."
- Christian Jönsson. Rovsing Applications

Ontame

Ontame.io develops a recruitment, marketing, and analytics platform. The platform collects and analyses a large amount of data from multiple sources. As the company's customer base grew, so did the amount of data their platform needed to process. This rapid increase in data was starting to become an issue for Ontame.io's original platform.

Yacc.io has assisted Ontame.io with scaling their platform to handle the ever increasing data load. This involved a larger re-design and re-implementation of their existing data processing and collection system. The result is a platform that processes data an order of magnitude faster than the original.

www.ontame.io

Ontame.io udvikler en rekruttering, markedsføring og analyse platform. Platformen indsamler og analyserer en stor mængde data fra flere kilder, og som selskabets kundebase voksede, voksede den mængde data deres platform skulle behandle tilsvarende. Denne hurtige stigning i data var begyndt at blive et problem for Ontame.io oprindelige platform.

Yacc.io har bistået Ontame.io med skalering af deres platform til at håndtere den stadigt stigende data belastning. Dette indebar en større redesign og reimplementering af deres eksisterende databehandling og indsamlingssystem. Resultatet er en platform der behandler data en væsenlig del hurtigere end den oprindelige.

www.ontame.io

eSKATdata

eSKATdata is the danish tax authority's IT system that can give a financial institute digital access to their customers tax information. The solution allows for many interesting use cases in the banking sector. Multiple costumers, interested in using the solution, have experienced difficulties with integration due to the use of non-standard encryption/signing when interfacing with the system.

Yacc.io has assisted multiple customers and software development companies with establishing integration between their software and eSKATdata. Development of these solutions have required close cooperation with Skat, customers and CSC where Yacc.io has acquired the information needed to implement a solution that meets the customer specific needs.

eSKATdata er SKATs IT løsning der lader pengeinstitutter hente skatte oplysninger for deres kunder digitalt. Løsningen understøtter en lang række interessante brugsscenarier til finanssektoren. Flere kunder, der har ønsket at anvende løsningen, fandt den dog besværligt at implementere primært grundet brug af en ikke-standardiseret grænseflade til kryptering / signering.

Yacc.io har assisteret flere slutbrugere samt udviklingshuse med at etablere integration mellem forretningskritiske systemer og eSKATdata. Udviklingen af disse løsninger har krævet tæt samarbejde med Skat, slutbruger og CSC hvorigennem Yacc.io har tilegnet sig den nødvendige tekniske indsigt påkrævet for at kunne implementere løsningen til kundens specifikke behov.

Realkredit­konsulenten

Realkreditkonsulenten provides financial consultancy to Danes with mortgages. After issues with a previous supplier Yacc.io took over the development of Realkreditkonsulenten's digital platform. Yacc.io has simultaneously while developing Realkreditkonsulentens new customer portal found and corrected multiple issues left by the former supplier. The result is a better and more robust system which exceeded Realkreditkonsulentens expectations regarding time, price and quality.

"Yacc.io has been incredible professional and understanding in their approach to implementing a customer portal. They have been super efficient and has delivered everything on time (or faster!). Their prices are competitive, with no unforeseen extra costs. It should be a given, but unfortunately there are many other companies in this industry which does not deliver as transparent services. Besides the competitive price and time, they have been very active in discovering problems in the code of another supplier and corrected these at a good price. It has in other words been a pleasure to work with Yacc.io and they have delivered a good service from day 1. It is definitely not the last time we use their services."
- Martin Riedel (owner), Realkreditkonsulenten ApS.

Realkreditkonsulenten giver finansiel rådgivning til danskere med bolig- og realkreditlån. Efter problemer med en tidligere leverandør overtog Yacc.io viderudviklingen af Realkreditkonsulents digitale platform. Yacc.io har sideløbende med videreudvikling af Realkreditkonsulentens nye kundeportal fundet og udbedret flere fejl efterladt af den tidligere leverandør. Resultatet er et mere gennemarbejdet system, der mere end står mål med Realkreditkonsulentens forventninger til tidsforbrug, pris og kvalitet.

"Yacc.io har været utrolig professionelle og forstående i deres tilgang til at løse opgaven omkring opbygning af en kundeportal. De har været super effektive og leveret alt til aftalt tid (eller hurtigere!). Deres priser holder, og der kommer ikke alle mulige underlige ekstra-ting på. Det burde måske være en selvfølge, men der findes utrolig mange andre firmaer i denne branche, der desværre ikke levere så gennemskuelige ydelser. Foruden at priserne og tiderne holder, har de været aktive med at finde fejl og uhensigtsmessigheder i kode andre leverandøre har leveret, samt rettet dette til en god pris. Det har med andre ord været en fornøjelse at arbejde med Yacc.io, hvor der har været god service fra dag 1. Det er bestemt ikke sidste gang vi benytter os af deres services."
- Martin Riedel (indehaver), Realkreditkonsulenten ApS.

rovsing img ontame img eskat img realkredit img

LEADERSHIP & STAFF Ledelse & ansatte

Yacc.io is a company of young software developers from Copenhagen, Denmark. We specialize in building low-cost software solutions that satisfy the customer needs. We achieve this through close collaboration with our clients, as well as by using open source technologies whenever possible. The end result is robust and cost-efficient IT. Yacc.io er et selskab af unge softwareudviklere fra København, Danmark. Vi er specialiseret i at bygge softwareløsninger, der opfylder kundernes behov. Vi opnår dette gennem et tæt samarbejde med vores kunder, samt ved hjælp af open source-teknologier når det er muligt. Slutresultatet er robust og omkostningsbevidst IT.

developer christoffer pedersen
Co-founder
Christoffer Pedersen
developer martin bech
Co-founder
Martin Bech
developer mikkel larsen
Co-founder
Mikkel Larsen
developer morten roed frederiksen
Co-founder
Morten Roed Frederiksen
developer anders enghoej
Developer / DesignerSEO König
Anders Enghøj
developer lasse borly
DeveloperHappiness Manager
Lasse Borly